Wah Yuen Chuen 華員邨

Project Info:

Job ref. no. :  5012
Project :  Wah Yuen Chuen 華員邨
Area :  600 s.f.
Year : 2023